Rīgas Centra humanitārā vidusskola atgādina, ka no
2024.gada 1. septembra mainās atbalsts izglītojamo ēdināšanai

 No 2024. gada 1. septembra pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanai galvaspilsētas skolās un bērnudārzos tiks piešķirts tikai Rīgā deklarētiem bērniem.

 

 1. gadā tika veiktas izmaiņas Rīgas pašvaldības saistošajos noteikumos “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu”, kuros paredzēts, ka pašvaldība primāri atbalsta noteiktu sociālo grupu izglītojamos un pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētos skolēnus.

 

Grozījumi paredz, ka pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanai būs pieejams tikai Rīgā deklarētiem bērniem.

 

Pašvaldība pilnībā finansēs ēdināšanu šādiem sociālās kategorijas izglītojamiem, kuri mācās Rīgas izglītības iestādē un kuri ir deklarēti Rīgā:

 1. izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
 2. izglītojamā ģimene atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
 3. izglītojamā ģimene ir reģistrēta pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā;
 4. izglītojamā ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, un ir uzrādīta spēkā esoša Latvijas goda ģimenes apliecība;
 5. izglītojamam ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā paredzētajā kārtībā;
 6. izglītojamais ir nodots ārpusģimenes aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu;
 7. pašvaldības izglītības iestādes izglītojamam sociālās krīzes situācijā saskaņā ar izglītības iestādes izveidotas komisijas lēmumu ir piešķirtas tiesības saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanas pakalpojumu noteiktā laikposmā, kas nepārsniedz 60 dienas;
 8. izglītojamais ir Ukrainas civiliedzīvotājs Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē, kas apgūst izglītības programmu pašvaldības lēmumā par izglītojamo ēdināšanu noteiktajās izglītības iestādēs;
 9. izglītojamais apgūst pamatizglītības programmu speciālās izglītības iestādē, un iestāde nenodrošina internāta pakalpojumus.

 

Savukārt, 1. – 4. klašu skolēniem ēdināšanas izdevumi pilnā apmērā tiek segti no valsts un  pašvaldības budžeta –, attiecīgi visi bērni, kuri apmeklē izglītības iestādi Rīgā, kā līdz šim, par ēdināšanu nav jāmaksā, neatkarīgi no deklarācijas.

Informācija par ēdināšanu

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.

No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.

1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.

Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.

 Rīgas Domes informācija par aktuālo skolēnu ēdināšanā

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=riga-kompenses-izglitojamo-edinasanu-100-apmera-plasam-socialo-grupu-lokam-9778

Papildus informācija:

Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – RD LD (riga.lv)

Trūcīgās personas statuss Trūcīgas mājsaimniecības statuss – RD LD (riga.lv)

Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs – RD LD (riga.lv)

Rīgas domes lēmums

Lēmums

pdf

Pielikums Rīgas domes lēmumam

pdf

Ēdienkarte

Aktuālās ēdienkartes

13. - 17. maijs

Aktuālās ēdienkartes

20. - 24. maijs

Maksāšana par ēdināšanu

MAKSA PAR LAUNAGU (viena ēdienreize) – 1,50 eiro (ar PVN).

Maksājums par nākamo nedēļu jāveic līdz iepriekšējās nedēļas ceturtdienai (ieskaitot)
Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas (līdz attiecīgās dienas plkst. 8.00 – 9.00) , tiek veikts pārrēķins, pārceļot samaksu uz nākošo apmaksas periodu.
Nepieciešamā informācija, kas OBLIGĀTI jānorāda, maksājot ar bankas pārskaitījumu

 •  skolas nosaukums
 •  bērna vārds un uzvārds
 •  klase
 •  maksājuma periods (piemēram: 04.09. līdz 15.09.2023.- 10 dienas)

Lūgums savlaicīgi brīdināt par bērna neierašanos vai atgriešanos skolā!
Launaga atteikšana – talr.26 435 428 (tikai sms!!!)

SIA   „FRISTAR”,
Reģ.Nr.40003658252
A/S „Swedbank”
Konts: LV07 HABA 0551 0520 1808 1