Mācību materiāli

Noteikumi nosaka Rīgas Centra humanitārās vidusskolas skolēnu
zinātniskās pētniecības darbu izstrādes organizāciju, noformēšanu un
vērtēšanu.