“Jūsu dzīve ir Jūsu lēmumu, nevis apstākļu rezultāts.”
(Stīvens R.Kovejs)

Karjeras nedēļa 2023

 

 • 16.10. – “Prasmes Tavai karjerai”, tiešsaistes nodarbība skolotājiem, karjeras konsultantiem un vecākiem;
 • 17.10. – “Attīsti personīgās prasmes!” – saliedēšanās spēles, komandu uzdevumi, līderības treniņi – sadarbībā ar pašvaldību jaunatnes speciālistiem / absolventiem / skolēnu pašpārvaldēm;
 • 18.10. IT prasmju diena: IT eksāmens, mācību stunda, programmēšanas nodarbība;
 • 19.10. “Iepazīsti profesionālās prasmes!” – fokusā profesionālā izglītība;
 • 20.10. “Mans prasmju portfelis” – katrs novērtē savas prasmes

2023./2024. mācību gadā

Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā

 tiek turpināta karjeras attīstības atbalsta sniegšana

 

Mērķtiecīga karjeras izglītība ir sākums aizraujošam, atbildīgam un interesantam ceļam!

 

Karjera ir cilvēka dzīves ceļš- personības pārmaiņu un attīstības process dzīves laikā gan izglītībā, gan profesionālajā jomā, gan ģimenē, gan savu talantu un spēju pilnveidē.

 

Mūsu nākotne ir skolēni, kuriem mēs ikviens dodam ieguldījumu, atklājot un attīstot skolēnu spējas un talantus, stiprās puses, sniedzot zināšanas, atbalstot interešu veidošanos un spēju pilnveidi, sekmējot sociālās prasmes.

 

Karjeras attīstības prioritātes 2023./24.m.g.:

 • veidot apstākļus karjeras izglītības kā nepārtraukta procesa pilnveidei, iesaistot skolēnus, pedagogus un skolēnu vecākus, skolas absolventus
 • nodrošināt individuālo karjeras konsultāciju pieejamību skolēniem no 1. līdz 12. klasei
 • turpināt karjeras vadības prasmju integrēšanu pilnveidotajā mācību saturā

 

Galvenie virzieni:

 • metodiskais darbs
 • izpētes un informatīvais darbs
 • karjeras attīstības atbalsta nodarbību un pasākumu organizēšana
 • individuālo karjeras konsultāciju un grupu nodarbību organizēšana
 • darbs ar skolēnu vecākiem

 

KARJERAS IZGLĪTĪBA ir plānots pasākumu, programmu un informatīvā atbalsta nodrošinājums skolā, lai palīdzētu skolēniem attīstīt savas prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā , karjeras vadīšanā, sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

 

Karjeras izglītības mērķis– izveidotas karjeras vadības prasmes

Karjeras izglītība tiek integrēta:

 • audzināšanas darbā/ klases stundās
 • vispārizglītojošo mācību priekšmetu saturā
 • skolēnu mācību uzņēmumu darbībā
 • interešu izglītībā
 • klases un skolas pasākumu organizēšanā un norises nodrošināšanā

 

Karjeras izglītības īstenošana skolā notiek atbilstīgi izstrādātajai skolas karjeras izglītības programmai, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas.

 

Karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu (Izglītības likums, 2013. gada grozījumi).

Izglītības likums

https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums

RCHV Audzināšanas programma

RCHV Karjeras izglītības programma

https://www.rchv.lv/web/wp-content/uploads/2021/01/2021-KI-Karjeras-programma.pdf

Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetos:

https://drive.google.com/file/d/1c-RpHIx7PZtOb7tFAFZMSKWOXvPs126Q/view

Karjeras izglītība

Pedagogi karjeras konsultanti 2020./2021.m.g.

7. – 12. klasēs Sanita Dīriņa

Pedagogs karjeras konsultants

 

Pedagogs karjeras konsultants (turpmāk – PKK) ir galvenais sadarbības uzturētājs starp izglītojamo, pedagogiem un atbalsta personālu, nodrošinot savu zināšanu un pieredzes pārnesi karjeras izglītības dziļākai integrēšanai dažādās mācību jomās un sniedzot metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītības un darba ceļu. 

 1. Pedagogs karjeras konsultants (PKK) līdzdarbojas, palīdzot pedagogiem attīstīt skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmi attiecībā uz karjeras mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu.
 2. PKK veicina pedagogu savstarpējo sadarbību priekšmetu jomas ietvaros, iedodot instrumentus, kā identificēt karjeras vadības prasmes jaunajā kompetencēs balstītā saturā un  sekojot mācību satura sasaistei ar turpmākās izglītības un darba ceļu, piedāvājot visaptverošu, detalizētu informāciju par izglītības iespējām un darba tirgus tendencēm.
 3. PKK sniedz metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamajiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai; pamatojoties uz izglītojamā spējām, interesēm un skolas piedāvājumu, sadarbībā ar vecākiem un mācību priekšmetu skolotājiem.

Karjeras konsultēšana

Karjeras konsultēšana ir uz personas vajadzībām un karjeras mērķiem centrēta palīdzība.
Karjeras konsultēšanas mērķis – sekmēt apzinātu un patstāvīgu karjeras lēmumu pieņemšanu.

Individuālās karjeras konsultācijās:

 • konsultants atbalstu sniedz noteiktā laika posmā, noteiktā vietā;
 • konsultants stingri ievēro savas profesionālās lomas robežas;
 • konsultants mērķtiecīgi vada konsultēšanas gaitu;
 • konsultants izmanto profesionāļu vidē atzītus atbalsta sniegšanas paņēmienus un metodes;
 • konsultants nedod padomus, bet palīdz klientam saprast sevi un mainīt savu rīcību, uzvedību, darbošanos.

Pedagogs karjeras konsultants palīdz:

 • apzināties spējas, prasmes, intereses, kompetences;
 • paaugstināt pašnovērtējumu, motivāciju;
 • atklāt to profesionālo virzienu, kas vislabāk atbilst personībai, vērtībām, mērķiem;
 • sniedz atbalstu piemērotākās profesijas un studiju programmas izvēlē;
 • uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs;
 • veidot rīcības plānu  un vadīt savu karjeru sev vēlamā virzienā.

Individuālās karjeras konsultācijas notiek pēc iepriekšējas pieteikšanās par vēlamo datumu un laiku (vēstule e-klasē skolotājai S.Dīriņai vai personiska saruna ar PKK) Lielās skolas 104. kabinetā.

Skolēniem, kuri vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, nepieciešama vecāku rakstiska piekrišana konsultācijas saņemšanai (ar vēstuli e-klasē skolotājai S.Dīriņai).

Individuāli karjeras konsultāciju var saņemt skolēni, skolēnu (draugu) grupas, kā arī skolēns kopā ar vecākiem.

Karjeras konsultēšanas mērķis – sekmēt apzinātu un patstāvīgu karjeras lēmumu pieņemšanu.

Karjeras izglītības programma

Karjeras izglītība