Konkursa uz 10. klasēm rezultāti

Humanitārā virziena klase

pdf

Dabaszinību virziena klase

pdf

Ekonomikas virziena klase

pdf

Iesniegums uzņemšanai RCHV 10. klasē

images

Humanitārā virziena klase

Dabaszinību virziena klase

Ekonomikas virziena klase

Uzņemšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmās

pdf

Personas datu apstrāde, uzņemot skolēnus 10. klasēs

pdf

Uzņemšana 1. klasē

Informējam, ka bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1. klasē  2024./2025., 2025./2026. un 2026./2027. mācību gadam notiek attālināti.

Iesniegumu pieņemšana klātienē  otrdienās no plkst. 8:00 līdz 15:00  Kr.Barona ielā 97A.

Pieteikumus adresētus Rīgas Centra humanitārās vidusskolas direktorei, saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 26. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 199 “Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2.1 un 2.2. punktu  “Iesnieguma par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrēšana , ierodoties Iestādē ” un “Iesnieguma par bērna uzņemšanu 1.klasē Iestādē iesniegšana elektroniski”, iesūtīt atsevišķi parakstītu iesniegumu, ar klāt pievienoto pielikumu – bērna dzimšanas apliecības vai bērna personu apliecinoša dokumenta kopiju, nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi kopiju un/vai pilnvaras kopiju, uz skolas oficiālo e-adresi (https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@40900010383) vai e-pasta adresi chvs@riga.lv parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

 

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni – 67474239.

 

Rīgas domes 2023. gada 26. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 199 “Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”

https://likumi.lv/ta/id/341736-kartiba-kada-registrejami-un-izskatami-iesniegumi-par-bernu-uznemsanu-1nbspklase-rigas-valstspilsetas-pasvaldibas-izglitibas-iestades

Skolu mikrorajonu meklētājs.

https://katalogs-iksd.riga.lv/lv

color-yellow

Uzņemšana 1. klasē

pdf

Iesniegums

color-blue

Uzņemšana 10. klasē

pdf

Humanitārā virziena klase

pdf

Dabaszinību virziena klase

pdf

Ekonomikas virziena klase

color-grey

Pieteikšanās uz brīvajām vietām