Uzņemšana

Informējam, ka bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1. klasē 2021./2022. un 2022./2023. mācību gadam notiek attālināti.

Pieteikumus adresētus Rīgas Centra humanitārās vidusskolas direktorei, saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” 2.2. apakšnodaļu “Iesnieguma par bērna uzņemšanu 1.klasē Iestādē iesniegšanai elektroniski”, iesūtīt uz skolas e-pasta adresi chvs@riga.lvparakstītus ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot portālā Latvija.lv pieejamo pakalpojumu Iesniegums iestādei. Links šeit: https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts

 

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni – 67474239.

Rīgas domes 27.01.2015. saistošie noteikumi Nr. 137 „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” Mūsu skolas mikrorajonu var uzzināt minētajos Rīgas domes noteikumos. Portālā “E-skola” var uzzināt, vai Jūsu bērna deklarētā dzīvesvietas adrese atbilst skolas mikrorajonam.

color-yellow

Uzņemšana 1. klasē

otrdienās 8:30 – 10:30,
ceturtdienās 16:00 – 18:00
Kr. Barona ielā 116 (ieeja no pagalma) 303. kabinetā.
Tālrunis 67474239

pdf

Iesniegums

color-blue

Uzņemšana 10. klasē

color-grey

Pieteikšanās uz brīvajām vietām