Uzņemšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmās

pdf

Uzņemšana 1. klasē

Informējam, ka bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1. klasē  2024./2025. un 2025./2026. mācību gadam notiek attālināti.

No 12. jūnija līdz 29.septembrim iesniegumu pieņemšana klātienē  otrdienās no plkst. 8:00 līdz 13:00  Kr.Barona ielā 97A.

Pieteikumus adresētus Rīgas Centra humanitārās vidusskolas direktorei, saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 26. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 199 “Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2.1 un 2.2. punktu  “Iesnieguma par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrēšana , ierodoties Iestādē ” un “Iesnieguma par bērna uzņemšanu 1.klasē Iestādē iesniegšana elektroniski”, iesūtīt, ar klāt pievienoto pielikumu, uz skolas oficiālo e-adresi (https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@40900010383) vai e-pasta adresi chvs@riga.lv parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

 

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni – 67474239.

 

Rīgas domes 2023. gada 26. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 199 “Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”

https://likumi.lv/ta/id/341736-kartiba-kada-registrejami-un-izskatami-iesniegumi-par-bernu-uznemsanu-1nbspklase-rigas-valstspilsetas-pasvaldibas-izglitibas-iestades

color-yellow

Uzņemšana 1. klasē

pdf

Iesniegums

color-blue

Uzņemšana 10. klasē

pdf

Humanitārā virziena klase

pdf

Dabaszinību virziena klase

pdf

Ekonomikas virziena klase

color-grey

Pieteikšanās uz brīvajām vietām